Home
Home » Cartes et navigation » Download Nautical Calculators 4.0.9 Apk For Android
Download Nautical Calculators 4.0.9 Apk for android Apk

Nautical Calculators 4.0.9 Apk

  • Version: 4.0.9
  • File size: -
  • Requires: Android 4.1
  • Package Name: com.vucongthe.naucal.plus
  • Developer: Vu Cong The
  • Updated: 2023-06-05
  • Price: Free
  • 1.1 stars – based on 0 reviews
The description of Nautical Calculators 4.0.9 Apk

Download Nautical Calculators 4.0.9 Apk apk file for Android 5.0+ and up. Nautical Calculators 4.0.9 app is among the category of Cartes et navigation in app store. This is advanced and newest type of Nautical Calculators 4.0.9 (com.vucongthe.naucal.plus). The installation and downloading process is easy and quite simple. You can simply press on install button to install the app and remember to allow app installation from anonymous sources. We have also given direct download link with hight speed download. Be sure that we only provide the original, free and pure apk installer for Nautical Calculators 4.0.9 APK free of mofifications. All the apps & games that we provide are for personal or domestic use. If any apk download violates any copyright, you can contact us. Nautical Calculators 4.0.9 is the assets and trademark from the developer Resco Brands.
For more help, you can know more about the company/developer who programmed this. All editions this app apk offered with us: You could also install apk of Nautical Calculators 4.0.9 and execute it using trendy android emulators.

More about app

Nautical Calculators Free version : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vucongthe.naucal.plus - Calculating for marine navigation and maneuvering, included : +Offline GPS Location +Rhumb-Line Sailing +Great-Circle Sailing +Meridional parts +Plane Sailing with Offline GPS Location +Traverse Sailing with Offline GPS Location +Meridional parts +Plane Sailing +Traverse Sailing +Current and wind sailing +Allowing for current and wind +Wheel Over +Calculate true wind and apparent wind on a ship running +Correction of sounding +Celestial Observations +Nautical Almanac +Find the name of a star. +Correcting marine sextant altitude of sun and stars +Probability Distribution Function +Standard deviation and error +Course and speed of another ship +Closest point of approach(CPA) +Data of station with time or distance specified +Determine the ability to reach another ship going faster +Avoid collision +Take station with : -course specified -speed specified -time specified + Close or open to another ship in cases : -as quickly as possible -on a constant bearing - with time specified +Maneuver to intercept another ship +Close to another ship as close as possible - For researching, included : +The international regulations for preventing collisions at sea (COLREG) : Rules, Lights signs, Shapes signs and Sounds signs; +The marine signalization : Flag signalling, Morse signalling by hand, Morse code; + Show maritime buoyage system; +Glossary of Marine Navigation; +Maritime Theory; +Vietnam lighthouses system. The interfaces display in two languages : English and Vietnamese. author Vu Cong The. vucongthe@gmail.com Phiên bản miễn phí : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vucongthe.naucal.plus - Các tính toán hàng hải và vận động tàu, bao gồm : +Hành trình theo đường Lốc xô +Hành trình theo đường cung vòng lớn +Vĩ độ tiến +Dự tính vị trí tàu một hướng và nhiều hướng có sử dụng Offline GPS +Tính và đè độ dạt gió dòng +Tính toán lượn vòng của tàu +Tính toán gió thực và gió biểu kiến trên tàu đang hành trình +Hiệu chỉnh độ sâu đo bằng máy đo sâu +Xác định vị trí tàu bằng các độ cao thiên thể +Lịch thiên văn hàng hải +Tìm tên một ngôi sao theo phương vị và độ cao +Hiệu chỉnh độ cao mặt trời và sao đo bằng sextant hàng hải +Tính hàm phân phối xác suất + Tính sai số chuẩn và độ lệch chuẩn +Hướng đi, vận tốc của tàu mục tiêu +Các thông số ở điểm tiếp cận CPA +Các thông số trận địa với thời gian hoặc khoảng cách cho trước + Xác định khả năng tiếp cận tàu mục tiêu có vận tốc lớn hơn +Tránh va +Thay đổi vị trí so với một tàu khác với (hướng đi hoặc vận tốc hoặc thời gian) cho trước. +Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với : - Thời gian ngắn nhất. - Thời gian cho trước. - Phương vị không đổi. +Vận động cắt mũi hoặc lái một tàu khác. +Tiếp cận một tàu khác ở cự ly ngắn nhất. +Tính các yếu tố trận địa với thời gian hoặc cự ly cho trước. -Tra cứu bao gồm : + Qui tắc tránh va quốc tế (COLREG) : Nội dung các điều luật, Tín hiệu đèn, Dấu hiệu, Tín hiệu âm thanh +Thông hiệu hàng hải : Thông tin cờ hiệu, thông tin cờ tay, mã morse +Hệ thống phao tiêu hàng hải +Thuật ngữ Tiếng Anh Hàng hải. +Một số nội dung lý thuyết hàng hải; +Hệ thống hải đăng Việt Nam Các giao diện hiển thị hai ngôn ngữ : Tiếng Anh và tiếng Việt Tác giả : Vũ Công Thế. vucongthe@gmail.com